چهره ی ماندگار ادبیات نجف آباد بدون شک,دکتر نوریان از مفاخر ایرانزمین و نجف آباد است استاددانشگاه اصفهان به عشق ایران و خاک زادگاهش سخنها بر زبان جاری