چهل روز از فقدان هنرمند معلول و کار آفرین شهر مان آقای مهدی قاسمی (افق)گذشت. به همین مناسبت سروده ای از ایشان رادر رسای ایرج بسطامی می خوانیم