“جلال آباد” “علی آباد” “یاقوت سرخ خاورمیانه” بزرگترین “انارستان ایران” روستای جنوب غربی شهر نجف آباد بانام فعلی “جلال آباد” و نام همیشگی “علی آباد” و نام باستانی