درختچه های مقاوم در کنارباغهای خشک شهر را که دیده اید,”ارغوان” می نامند یا همان “ارغون”. ترکه هایش را اگر کسی تنبل بود بروزگار قدیم بر روی دست