موسسه آموزش عالی نجف آباد موفق شد در بررسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین ۲۶۹ موسسه ارزیابی شده در سطح کشور رتبه سطح یک را به