متولد : ۱۳۴۶_ نجف آباد معاون فرهنگى و آموزش انجمن سينماى جوانان ايران سال ۱۳۶۴ حضور در انجمن سینمای جوان نجف آباد و شروع آموزش و فعالیت سینمایی