یکی از مشاغلی که تا حدود سی سال پیش در شهرستان نجف آباد رونق داشت کوره های آهک پزی (آهکسازی) بود و کاربری زیادی در صنعت ساختمان داشت